Toisenlaisia sanoja kirkon tulevaisuudesta

Kirjan kansikuva

Turun tuomiorovasti Aulikki Mäkinen on koonnut teokseen Tulevaisuuden sanat – Kirkko kolmannella vuosituhannella (Kirjapaja 2021) kiintoisan ja sanavalmiin kirjoittajajoukon sanoittamaan ja viitoittamaan kirkon tulevaisuutta. Artikkelit on kirjoitettu ja toimitettu huolellisesti. Kirjoittajat ovat teologeja ja suurimmaksi osaksi harjaantuneita tutkijoita, mikä näkyy paikoin siinä, että osa teksteistä edellyttää hieman teologista ja akateemista perehtyneisyyttä. Terminologiset ja teoreettiset kynnykset eivät ole kuitenkaan ylittämättömiä, ja niiden yli kapuamisen uskoisin olevan tottumattomalle lukijalle vaivan väärti.

Mäkinen kirjoittaa johdantosanoissa sanojen merkityksestä ja viittaa erityisesti kirkolliskokoukseen yhtenä erilaisten kielipelien näyttämönä. On varmasti totta, että kirkolliskokouksessa kiteytyvät ja jopa kärjistyvät erilaiset tavat ajatella ja sanoittaa kirkon suuntaa. Kuten Mäkinen toteaa, kirjan kirjoitukset ”kuvaavat kirkon matkaa modernista kohti postmodernia maailmaa”. Artikkeleissa ei kuitenkaan vain tyydytä kuvaamaan (deskriptiivisesti) tapahtunutta ja tapahtumassa olevaa muutosta vaan myös rohkeasti suositetaan, mitä reittiä kirkon tulisi nyt osata kulkea (normatiivinen näkökulma).

Kirjoittajia yhdistää huoli vielä modernissa maailmassa elävän kirkon tulevaisuudesta. Useampi kirjoittaa viittaa moneuteen, moniäänisyyteen, tasa-arvoon, moderniin ja postmoderniin, kontekstuaalisuuteen, uskonnollisuuden muutoksiin (erityisesti Charles Taylorin näkemyksiin viitaten), patriarkaaliseen menneisyyteen sekä kirkon valtahierarkioiden akanvirtaan suhteessa yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin muutoksiin.

Kirjoituksissa tarjotaan lukijalle ilahduttavasti sekä tuoretta tutkimustietoa että myös ajatuksia haastavia henkilökohtaisia tulevaisuussanoituksia, joiden äärellä sanailu toivottavasti jatkuu, täydentyy ja myös osallistujien suhteen rikastuu. Merkittävin ja toivottavin vaikutus koskee kirkon muutosta, johon kirja osaltaan rohkaisee ja innostaa: ”Muutos vaatii kirkolta, sen työntekijöiltä ja vastuunkantajilta paljon uskallusta ja rohkeutta. Niin monesta ajattelutavasta on luovuttava. Niin monet asiat on tehtävä toisin”.