Ideoita, tietoa ja toimintamalleja tuoreista opinnäytetöistä

Kaksi opiskelijaa keskustelee ulkona.

Diakoniaopiskelijoiden opinnäytetyöt tarjoavat tietoa ja käytännön ideoita työhön. Tähän katsaukseen on valittu neljä vuonna 2023 Diakissa valmistunutta opinnäytetyötä. Edellisessä julkaisussa on esitelty kuusi muuta tuoretta opinnäytetyötä.

Opinnäytetyöt tehdään tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Yhteistyökumppaneina toimivat seurakunnat tai muut organisaatiot ovat ensisijaisia opinnäytetyön tulosten hyödyntäjiä. Kuitenkin opinnäytetyöt ovat avoimesti kaikkien luettavissa ja hyödynnettävissä www.theseus.fi -palvelussa.  

Mikäli sinun seurakunnassasi olisi jotakin opinnäytetyönä tutkittavaa tai kehitettävää, ole yhteydessä!

Päivi Thitz, lehtori, Diakonia-ammattikorkeakoulu

paivi.thitz(at)diak.fi

VAPAAEHTOISTOIMINTA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOMAISTEN KOKEMUKSIA VERTAISENA VAPAAEHTOISENA TOIMIMISESTA

Roosa Ojala & Emmi Tapola (2023)

Mielenterveys- ja päihdeomaiset ovat vaarassa uupua ja kokevat usein jäävänsä yksin vaille tukea. Sosiaalisen tuen, erityisesti vertaistuen, merkitys on nähty yhtenä keskeisenä menetelmänä omaisten tukemisessa. Opinnäytetyössä tutkittiin omaisjärjestön piirissä vertaisena toimivien vapaaehtoisen kokemuksia.  Vapaaehtoiseksi päätymisen takana on usein se, että on itse saatu apua. Omat kokemukset toivottomuudesta ja yksinäisyydestä sekä vaikeissa tilanteissa saatu tuki on johtanut haluun olla samoin kokevan rinnalla. Vapaaehtoisena toimimisessa työntekijöiltä ja vertaistoimijaryhmältä saatu tuki kannatteli ja teki näkyväksi myös omia jaksamisen rajoja vertaistoiminnan tehtävässä.   

TUKIPERHETOIMINTA IKÄÄNTYNEILLE: YKSINÄISYYDEN YLISUKUPOLVINEN EHKÄISY

Elina Helamaa & Meri-Satu Raitio (2023)

Opinnäytetyössä kehitettiin tukiperhetoiminnasta ehkäisykeinoa ikääntyneiden kotona asuvien yksinäisyyteen ja hyvinvoinnin haasteisiin. Kehittämistä tehtiin palvelumuotoilun avulla, jossa kuultiin ikääntyneitä, heidän kanssaan työskenteleviä asiantuntijoita sekä tukiperheitä ja diakonian ammattilaisia. Palvelumuotoilu kehittämisen menetelmänä toi esille eri tahojen ääntä ja toiveita palvelun kehittämiselle. Tukiperhesuhdetta perustettaessa on tärkeää kuulla niin ikääntyneiden kuin tukiperheidenkin yksilöllisiä tarpeita. Keskeisiksi asioiksi nousi ylisukupolvinen kohtaaminen ja vuorovaikutus, turvallisuuskysymykset ja keskinäisen luottamuksen rakentuminen.

TYÖYHTEISÖ

PIENTEN SEURAKUNTIEN DIAKONIATYÖNTEKIJÖIDEN TYÖHYVINVOINTI JA AJATUKSIA SEURAKUNTALIITOKSISTA: HAASTATTELUTUTKIMUS

Kirsi Kujanpää & Tiina Sukari (2023)

Pienissä seurakunnissa työhyvinvointia edistävinä tekijöinä pidettiin päätäntävaltaa oman työn suunnittelussa, työn monipuolisuutta, muilta saatua tukea, vapaa-ajan toimintaa sekä hengellisyyttä. Heikentävinä tekijöinä mainittiin vähäiset resurssit, yksin pärjääminen ja työn kuormittavuus. Suunnitelmat seurakuntaliitoksista herättävät työntekijöissä epävarmuutta ja usein pitkittyessään liitosprosessit koettiin kuormittavina ja työhyvinvointia heikentävinä. Seurakuntaliitosten myötä parannusta oli tapahtunut resursseissa, koulutusmahdollisuuksissa, auttamistyön määrärahoissa, työtahdissa sekä tehtävänkuvissa. Liitoksiin liittyvinä haasteina tulivat esille seurakuntalaisten vastustavat asenteet sekä pelko toimintojen keskittämisestä ja sen myötä oman alueen aktiivisuuden heikentymisestä. 

VAHVUUDET DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VOIMAVARANA

Arto Pisilä (2023)

Työyhteisössä hyödynnetään työnohjauksellisia menetelmiä usein silloin, kun haastavat muutostilanteet tai yhteisön sisäiset konfliktit vaativat käsittelyä. Työyhteisön hyvinvointia voidaan kuitenkin tukea myös ennakoivasti esimerkiksi nostamalla esille yhteisön vahvuuksia ja voimavaroja. Opinnäytetyönä toteutetussa vahvuustyöskentelyssä diakoniatiimin työntekijät kokoontuivat kolme kertaa pohtimaan omia ja tiimin vahvuuksia ja niiden merkitystä asiakastyössä. Työskentely vahvisti itsetuntemusta ja kunnioitusta tiimin jäsenten erilaisiin vahvuuksiin.