Lohduksi toisillemme

Kansikuva kirjasta Lohduksi toisillemme. Tekstin lisäksi kannessa on siunaavat kädet.

Emeritusprofessori Paavo Kettunen on tarttunut lohdutuksen teemaan aikana, jolloin lohdutuksen tarve on ilmeinen niin yksilötasolla kuin yhteisöissä. Samalla aihe kytkeytyy vuoden 2022 Herättäjäjuhlien teemaan Lohduksi toisillemme. Nämä kytkökset ovat esillä kirjan rakenteessa ja sisällöissä.

Kettunen kuvaa kirjansa olevan ensisijaisesti kirja lohduttamisesta, ei niinkään lohdutuskirjallisuutta. Näin ollen hän toivoo kirjan palvelevan auttamistehtävissä toimivia ihmisiä. Lukijalle kirja näyttäytyy myös lohduttavana, siinä etsitään monipuolisesti toivon ja rohkaisun näkökulmia, lohdutetuksi tulemisen ja lohduksi olemisen mahdollisuuksia.

Paavo Kettunen viittaa lohdutuksen olevan aihepiiri, josta ei ole kovin paljon puhuttu viime vuosikymmeninä. Käsitteenä näin ehkä on, mutta käytännössä lohdutus ja lohduttaminen ovat koko ajan keskeinen, hiljainen osa sielunhoidollisia kohtaamisia. On hyvä, että Kettunen etsii päivitettyä sanoitusta teemaan. Hän liittyy tässä vahvaan sielunhoidon traditioon.

Kettunen avaa teemaa historian, Raamatun ja sielunhoidon ikkunoista. Hän paneutuu myös musiikkiin lohdutuksen lähteenä, samoin luonto ja eläimet lohdun lähteinä saavat lukunsa.

On hyvä palata perusteisiin: lohdutuksen luovuttamaton merkitys löytyy tunnustuskirjojen muotoilusta, jossa keskinäinen keskustelu ja lohduttaminen nähdään evankeliumin välittämisen muotona. Tässä on peili kirkolle, joka etsii paikkaansa ja olemisen tapaa. Onko kirkko sielunhoidon, kohtaamisen ja lohdutuksen kirkko?

Noin kolmasosa kirjan tekstistä keskittyy lohdutuksen teemoihin Raamatussa. Jobin tarina on tässä itseoikeutettu lähde, samoin Psalmien monipuoliset kuvat ihmisen kokemuksista. Kettunen kuvaa lohdutusta myös Uuden testamentin kirjoissa.

Toisen kolmasosan kirjan kokonaisuudesta saa musiikki. Mukana on runsaasti esimerkkejä musiikista kosketuspintana tunteisiin. Siionin virret ja körttiseurojen luonne lohdutuksena saavat tekstissä paljon tilaa. ”Suo, Jeesus, hellä mieli ja ystäväisi kieli alati ollaksemme lohduksi toisillemme” (Siionin virsi 180)

Ihmisten vuorovaikutuksessa lohduttaminen ja lohdutetuksi tulemisen kokemus pohjaavat keskeisesti huolenpitoon. Tätä Kettunen kuvaa niin ammatillisena toimintana kuin ihmisten keskinäisenä välittämisenä. Sielunhoidossa huolenpito on olennainen säie, jota esimerkiksi Owe Wikström on luonnehtinut kirjoissaan. Lohduttaminen ei ole helppo laji, siksi se usein epäonnistuu noustessaan lohduttajan omista tarpeista ja epävarmuudesta. Kettunen asettuu tutkimaan lohduksi olemisen edellytyksiä ja löytää niitä monipuolisesti.

Kiitos Paavo Kettuselle ajankohtaisesta kirjasta. Se kytkeytyy ihmisyyden jaettuihin peruskokemuksiin ja löytää lohdun vuorovaikutuksen monista muodoista ja ihmiseksi tulleen Jumalan hiljaisesta läsnäolosta.

Sirkku Tukiainen

Sielunhoidon kouluttaja

Kirkon tutkimus ja koulutus

Paavo Kettunen: Lohduksi toisillemme (Väyläkirjat 2022, 192 s).
Julkaistu yhteistyössä Herättäjä-yhdistyksen kanssa