Palloilua ja kulttuuria

Oulun seudulla asuu paljon lapsia ja nuoria. Valtaosa heistä voi hyvin, mutta huonosti voiva osa lapsista ja nuorista tarvitsee monenlaista tukea. Suomalaiset lapset viettävät yksin aikaa enemmän kuin missään muualla maailmassa. Yksinololla ja harrastamattomuudella on suora yhteys lasten ja nuorten pahoinvointiin ja syrjäytymisvaaraan. Tämä toimi lähtökohtana Oulussa vuonna 2012 käynnistyneelle STEA:n (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) rahoittamalle ja Oulun Diakonissalaitoksen hallinnoimalle PAKU-hankkeelle.

PAKU-hanke on tarkoitettu sellaisille lapsille ja nuorille, joilla ei ole tasaveroisia edellytyksiä harrastaa liikuntaa tai kulttuuria. Taustalla voi olla mm. seuraavanlaisia tekijöitä: etnisyys (maahanmuuttajatausta), ylipaino, heikko itsearvostus, liiallinen ruutuaika, ei tukea vanhemmilta tai vanhempien alhainen sosioekonominen asema.

PAKU-hanke antaa 8‒18-vuotiaille lapsille ja nuorille harrastuksen kautta mahdollisuuden mielekkääseen tekemiseen, joka ehkäisee heidän syrjäytymistään, kasvattaa itsetuntoa ja lisää fyysistä kuntoa.

PAKU-hanke tarjoaa tällä hetkellä hieman yli sadalle lapselle säännöllistä matalan kynnyksen harrastustoimintaa liikuntapuolella jalkapallossa seitsemässä eri ryhmässä ja jääkiekossa kahdessa ryhmässä, kiipeilyryhmässä sekä kulttuuripuolella kahdessa musapajaryhmässä. Musapaja toteutetaan yhteistyössä Tempo Sistema Oulu ry:n kanssa. Hankkeen toiminnot ovat sijoittuneet eri puolelle Oulua, lähelle asutuskeskuksia. Näin lasten pääseminen harjoituksiin on mahdollisimman helppoa, koska kaikilla ei olisi mahdollisuutta kyydityksiin kauemmas harjoituspaikoille.

Mukanaolo on tärkeintä

Itse toiminta PAKU:ssa on kuin missä tahansa urheiluseuran joukkueessa. Ryhmät harjoittelevat kerran viikossa ja jokaisella joukkueella ovat pelisäännöt, miten harjoituksissa toimitaan. Lapsilta odotetaan myös, että harjoituksiin saavutaan ajallaan, pukeudutaan tarkoituksenmukaisesti, ei kiusata muita ryhmän jäseniä ja otetaan muut huomioon. Lapsilta ei vaadita joukkueeseen tullessaan kyseisen lajin tai harrastuksen taitoja, halu tulla mukaan riittää.

Keväällä 2017 toiminnan ohjauksesta vastanneille tehdyn selvityksen mukaan lasten ja nuorten osallistuminen toimintaan on lisännyt ja kehittänyt heidän sosiaalisia taitoja. He ovat saaneet tuoda omaa osaamistaan esille ja oppineet uutta tekemisen kautta. Lapset ovat löytäneet oman ryhmän, johon he tuntevat kuuluvansa. Lisäksi ryhmässä toimiminen on kehittänyt heidän ryhmätyötaitojaan.  Lapsilta itseltään saatujen tietojen perusteella suurin osa on saanut uusia kavereita, joiden kanssa ollaan tekemisissä myös vapaa-ajalla. Liikunnan lisääntyminen, uusien taitojen oppiminen, onnistumisen kokemukset, toisten huomioiminen sekä oikeiden pelien pelaaminen tuotiin myös esille.

Hankkeen kaksi jalkapallojoukkuetta ovat osallistuneet Palloliiton Pohjois-Suomen piirisarjaan yhteistyöseura Oulun Tarmon nimellä. Oikeat pelit tuovat oman lisämausteensa harrastustoimintaan ja lisää motivaatiota kehittää omia taitojaan.

Verkostoyhteistyö toimii

Merkittävä tekijä PAKU:n toiminnalle ovat laaja yhteistyöverkosto. PAKU-projekti tekee tiivistä yhteistyötä Oulun kaupungin eri tahojen kanssa. Oulun kaupungin liikuntatoimi mahdollistaa alle 18-vuotiaiden harrastustoiminnan tarjoamalla kaupungin liikuntatilat maksutta käyttöön.  Sosiaalitoimi, koulukuraattorit, ja terveydenhoitajat ovat suuressa roolissa kohderyhmän löytämisessä ja toimintaan ohjaamisessa. Ohjaajia PAKU:n toiminnassa on mukana noin 15 henkilöä. Ohjaajat tulevat seuroista tai toimivat vapaaehtoisina.

PAKU-hanke antaa myös tarvittaessa lapsille varusteet. Varusteita lapsille saadaan seuroilta, järjestöiltä sekä yrityksiltä lahjoituksina.

PAKU-hankkeelle myönnettiin vuoden 2017 lopulla STEAN:n kohdennettua toiminta-avustusta, jota myönnetään jo vakiintuneelle toiminnalle, vuoden 2020 loppuun saakka.

On ollut mielenkiintoista olla mukana toiminnassa, jossa lapsista näkee, kuinka tärkeätä on kuulua johonkin ryhmään. Osa lapsista on ollut mukana toiminnassa projektin alusta saakka. Ryhmässä toimiessaan lapset oppivat tulemaan toimeen erilaisten lasten kanssa. Etenkin jalkapallossa joukkueisiin kuuluu paljon maahanmuuttajataustaisia lapsia.

ODL:lla on toiminut vuodesta 2013 lähtien ODL:n yhteisötoiminnan organisoima avustustoiminta, jolla tuetaan Oulussa tai Pohjois-Suomessa asuvia lapsia ja nuoria harrastustoiminnan maksuissa. Avustustoiminnan tarkoituksena on estää lapsen jäämistä harrastuksen ulkopuolelle perheen taloudellisen tilanteen takia tai auttaa lasta harrastuksen aloittamisessa edellä mainitun syyn takia. Avustuksen hakijoina ovat lapsen tai nuoren vanhemmat ja sitä myönnetään ohjattuun, säännölliseen liikunta- tai musiikkiharrastukseen. Esimerkiksi vuonna 2017 ODL:n avustustoiminnan kautta avustettiin kolmensadan lapsen tai nuoren harrastustoimintaa. Varat avustustoimintaan tulevat lahjoituksina niin yksityishenkilöiltä kuin yrityksiltäkin ja ODL ei vähennä lahjoituksista omia kulujaan vaan ODL:lle kertyneet varat ohjataan lyhentämättöminä avustettaviin kohteisiin.

Jani Luukkonen

PAKU-hankekoordinaattori

(Kuva: Marjut Hentunen)