”HUOMAAMATTA SITÄ TEKEE”, Palveluohjaus diakoniatyössä

Mitä palveluohjaus on diakoniatyössä ja mitä kokemuksia diakoniatyöntekijöillä on palveluohjauksesta, osana muuta diakoniatyötä? Nämä olivat Jaana Inberin ja Niina Peltomaan Porin diakonia-ammattikorkeakoulussa tehdyn opinnäytetyön tutkimuskysymykset. Tutkimuspainotteinen, lähestymistavaltaan kvalitatiivinen opinnäytetyö tehtiin Porin Evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän toimeksiannosta. Yhteyshenkilöinä toimivat diakoniasihteeri Ulla Kallio ja diakoniatyöntekijä Heli Lukka.

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten diakoniatyöntekijät näkevät ja kokevat palveluohjauksen työssään, ja tarkoituksena oli tuoda näkyväksi diakoniatyössä toteutuva palveluohjaus. Aineisto kerättiin haastattelemalla Porin seurakuntayhtymän seurakuntien ja seurakuntapalveluiden viittä diakoniatyöntekijää. Ryhmähaastattelu, jossa edettiin teema-alueiden ja niitä tarkentavien kysymysten mukaan, pidettiin syyskuussa 2018 seurakuntapalveluiden Tukikeskuksessa. Haastattelu nauhoitettiin, litteroitiin ja analysoitiin.

Aineiston analysointi toi esiin, että kaikki haastatteluun osallistuneet diakoniatyöntekijät tekevät työssään palveluohjausta. Sitä tuodaan heidän mielestään diakoniatyössä liian vähän esille. He kokevat sen varsin laajana asiana ja kuitenkin niin luontevaksi osaksi työtään, etteivät aina edes huomaa sitä tekevänsä. Heidän mielestään palveluohjaus sisältää asiakkaan tilanteen kartoitusta, keskustelua, tukemista, läsnäoloa, toivon ylläpitämistä, palveluihin ohjaamista, konkreettista asiakkaan rinnalla kulkemista, hakemusten täyttämistä tai niiden täyttämisessä auttamista, neuvontaa, asioiden selvittelyä, yhteydenottoja muihin tahoihin, tilanteen kokonaisvaltaista huomioimista ja saattaen siirtämistä. He kokevat pystyvänsä syventymään ja paneutumaan asiakkaan tilanteeseen laajasti ja kohtaamaan asiakkaat kokonaisvaltaisemmin kuin esimerkiksi sosiaalityössä.

Opinnäytetyön hyödynnettävyys

Tutkimuksen toivotaan antavan diakoniatyöntekijöille yhteisen näkemyksen tekemästään palveluohjauksesta ja sen laajuudesta. Saatua tietoa he voivat hyödyntää muun muassa ammatti-identiteetin vahvistamisessa, työn laaja-alaisuuden osoittamisessa sekä työn sisällön jäsentymisessä. Tutkimuksen toivotaan lisäävän myös palveluohjaus-termin tuttuutta diakoniatyön piirissä sekä sen käytön lisääntymistä verkostoyhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Opinnäytetyö on luettavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018112718662