Lapsivaikutusten arviointi – tekoja lasten ja nuorten parhaaksi

Lapsivaikutusten arviointia (LAVA) on tehty Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa virallisesti vuodesta 2015. Kirkolliskokouksen hyväksymä kirkkojärjestyksen säännös tuli voimaan 1.1.2015.

”Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.” KJ 23 luku 3§

Lapsivaikutusten arviointi pohjautuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, joka määrittelee kattavasti sen, minkä varaan lapsen (alle 18-v) hyvinvointi rakentuu. Sopimus on syntynyt turvaamaan lapsen erityisiä tarpeita ja etua, koska lapsi on asemansa puolesta aina aikuisiin verrattuna heikommassa asemassa.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa kaikkia toimijoita lainsäätäjistä vanhempiin. Sen tulee näkyä myös kansallisessa lainsäädännössä. Kirkkojärjestyksen säännöksellä kirkko muuttaa sopimuksen sisällön käytännön toiminnaksi. Perustelut LAVAlle löytyvät lapsen oikeuksien sopimuksen ja Suomen lainsäädännön lisäksi myös kirkon teologisista lähtökohdista ja strategisista asiakirjoista.

Lapsivaikutusten arvioinnilla halutaan parantaa lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia kirkossa ja yhteiskunnassa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kirkon päätöksenteossa asioita punnitaan aina myös lasten ja nuorten näkökulmasta ja huomioidaan heidän näkemyksensä.

LAVA on ennen kaikkea päätösten valmisteluvaiheen työkalu. Tarkoituksena on tunnistaa jo ennakolta niitä vaikutuksia, joita päätöksellä mahdollisesti on lapsille ja nuorille. Tämä tuo uutta ajattelua päätöksentekoon ja sen valmisteluun. Päätösten vaikutusten ennakoiminen merkitsee tietoista tulevaisuuden rakentamista. Se sekä edellyttää että synnyttää uudenlaista yhteistyötä päättäjien, työntekijöiden ja seurakuntalaisten välille. Monenlaisen asiantuntijuuden arvo tunnustetaan ja sitä hyödynnetään laajasti.

MIKSI LAVAa tehdään?

 Ihmisoikeuksien ja ihmisarvon puolustaminen nousee kristinuskon perusteista. Erityisen tärkeää on myös kirkossa huolehtia lasten ja nuorten oikeuksista ja hyvinvoinnista, koska heillä ei ole samanlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa kuin aikuisilla.

LAVA antaa työvälineen, jonka avulla tämä työ helpottuu. Kun päätösten valmistelussa ennakoidaan sen vaikutuksia, vahvistuu kirkon perustehtävän toteuttaminen myös hallinnossa. Tämä edistää lasten ja nuorten osallisuutta ja vahvistaa kirkkoa yhteisönä. Kaikesta siitä, mistä on hyötyä lapsille ja nuorille, on hyötyä myös kirkolle!

KUKA LAVAa tekee? Kenen vastuulla se on?

LAVA on osa tavanomaista päätöksenteon valmistelua, kuten ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten ennakointi. Vastuu sen tekemisestä on päätöksen valmistelijalla. Käytännössä siihen voi osallistua useita eri tahoja. Olennaista on, että arviointi on tehty ennen lopullista päätöksentekoa. LAVAn tekeminen ei siis automaattisesti lisää byrokratiaa, vaikkakin se voi vaatia harjoittelua ja aikaa.

On tärkeää muistaa, että vastuu päätöksistä on aina aikuisilla. Aikuisten on kuitenkin huolehdittava siitä, että myös lapset ja nuoret saavat osallistua päätöksentekoon. Mahdollisuus vaikuttaa itseä koskeviin asioihin vahvistaa lasten ja nuorten elämäntaitoja. Tämä myös lisää demokratiaa ja avoimuutta kirkossa.

MITEN LAVAa tehdään?

 LAVA tarkoittaa sitä, että päätösten valmistelussa ennen päätöksentekoa ennakoidaan ja arvioidaan sen mahdollisia vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Esimerkiksi diakonia-avustuksista tai diakonian viroista päätettäessä LAVA voi tuoda tärkeää lisätietoa päätöksenteon tueksi. LAVA auttaa näkemään sekä päätöksen välittömät ja välilliset että positiiviset ja negatiiviset vaikutukset.

Arvioinnin avuksi on kehitetty erilaisia menetelmiä. Keskeistä on hankkia tietoa asioista, jotka ovat tärkeitä lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta liittyen päätettävään asiaan. Tietoa saa mm. tilastoista sekä niiltä, jotka tuntevat hyvin lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä elämää.

Kirkon kasvatuksen ja diakonian työntekijöillä on paljon käytännön toiminnan kautta kertynyttä tietoa, jota voi hyödyntää LAVAn tekemisessä. Työntekijät voivat myös aktiivisesti kerätä tietoa ja tarjota sitä päätösten valmistelun avuksi. Tärkeää on kysyä myös lapsilta, nuorilta ja perheiltä itseltään, sillä he ovat oman elämänsä parhaimpia asiantuntijoita. Myös tässä kasvatuksen ja diakonian työntekijät voivat olla apuna. Tiedon kerääminen ja kokoaminen lisää vuorovaikutusta ja yhteyttä työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten välillä.

Lapsiasiahenkilö työn tukena

 Useissa seurakunnissa on valittu ns. lapsiasiahenkilöitä, jotka voivat edistää LAVAn tekemistä seurakunnissa. Lapsiasiahenkilönä voi toimia joko työntekijä tai luottamushenkilö tai molemmat yhdessä, jolloin he voivat työparina hoitaa osan LAVAan liittyvistä tehtävistä.

Lapsiasiahenkilön rooli, toimivalta ja vastuualueet on tärkeää määritellä selkeästi. Hän voi esimerkiksi toimia lapsen oikeuksien sopimuksen ja lasten ja nuorten asioiden asiantuntijana, jota päätöksen valmistelija voi konsultoida valmistelun eri vaiheissa. Hän voi myös tarkistaa valmistelijan apuna esityslistalta ne päätökset, joilla on vaikutuksia lapsiin ja nuoriin sekä organisoida tarvittaessa lasten ja nuorten mielipiteiden selvittämisen. On tärkeä muistaa, ettei vastuuta LAVAsta voi kuitenkaan siirtää kokonaan lapsiasiahenkilöille.

Parempia päätöksiä LAVAn avulla

LAVAa on seurakunnissa harjoiteltu reilun kolmen vuoden ajan. Harjoittelua tarvitaan edelleen, kuten kaiken uuden kohdalla. On selvää, että LAVA teettää jonkin verran ylimääräistä työtä. Kirkko ja seurakunnat ovat kuitenkin päättäneet ryhtyä tähän työhön uskoen, että työ kannattaa tuottaen parempaa päätöksentekoa ja se kautta parempaa elämää lapsille ja nuorille. Kokemukset osoittavat, että näin myös tapahtuu.

Päätöksenteon perimmäinen tarkoitus on tehdä hyvää. Yhdenvertaisuuden, ihmisoikeuksien ja ihmisarvon puolustaminen on kristinuskon perusteista nouseva näkemys. Tämä näkemys on myös koko hyvinvointivaltiomme taustalla.

Päätösten vaikutusten ennakoiminen auttaa tekemään sitä hyvää, mitä kirkon perustehtävään kuuluu − olla kaikkien seurakuntalaisten tasavertainen yhteisö, joka huolehtii erityisesti heikoimmista / lapsista ja nuorista.

 

Raija Ojell

varhaiskasvatuksen asiantuntija

Kirkkohallitus

 

Materiaalia

Kirkkohallituksen LAVA-esite sekä ohjeistus lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamiseksi löytyvät Sakastista, suomeksi www.sakasti.evl.fi/lava

ja ruotsiksi www.sacrista.evl.fi/bka

Ohjeistusta ja esitettä voi tilata postimaksujen hinnalla Granosta: http://www.kopistore.fi/fi/verkkokaupat/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-julkaisut/