Kuulumisia Tarinoiden maasta

Kirkon syrjäytymisen ehkäisyn määrärahoilla tuettu Tarinoiden maa -toimintamalli ja siihen liittyvän Tarinamaton kehittäminen alkoivat Tampereen seurakuntayhtymän erityisdiakoniassa vuonna 2013. Vuosien aikana työtä on edistänyt vaihtuva ja laaja ammattilais- ja vapaaehtoisverkosto. Alkuaan toiminta suunniteltiin lisätueksi ja arjen vakauttajaksi erityisen vaikeissa elämäntilanteissa olevien lasten vertaistukitoimintaan. Ryhmiin osallistui rikostaustaisten perheiden lapsia, joilla oli tarve käsitellä perheen tai läheisen tilannetta reilusti, ikätasoisesti ja lapsen oma asiantuntijuus huomioiden. Toimintaan osallistuivat myös lasten huoltajat tai tukihenkilöt mahdollisuuksiensa mukaan.

Tarinoiden maa osoittautui jo alussa merkitykselliseksi ja monenlaisiin tarpeisiin muuntuvaksi menetelmäksi. Sitä kokeilleet ammattilaiset ihastuivat työkaluun ja sen mahdollisuuksiin nopeasti. Kyseessä ei ollut mikä tahansa leikkimatto tai toiminta-alusta, vaan uusi ”toivon työkalu”, joka vielä vuosien jälkeenkin houkuttelee niin ohjaajaa kuin asiakasta kokeilemaan ja viipyilemään äärellään. Unelmointiin kannustamisen lisäksi työkalu laajentaa perinteistä ajattelua monen ikäisten yksilöiden ja erilaisten yhteisöjen hoitavasta kohtaamisesta.

Kirjallisuus- ja leikkiterapeuttisia harjoitteita, vertaistukea, symbolityöskentelyä sekä tulevaisuuden muistelua hyödyntävästä Tarinoiden maasta julkaistiin Kirkon syrjäytymisen ehkäisyn määrärahoilla opaskirja vuoden 2016 alussa. Opaskirjan perussovelluksia muokkaamalla voidaan huojentaa lasten ja nuorten monenlaisia suruja sekä nostaa heitä oman elämänsä vaikuttajiksi. Tarinoiden maan avulla lapsi tai nuori saa mahdollisuuden eheyttää oman elämänsä käsikirjoitusta luovalla ja oivaltavalla tavalla.

Opaskirjan ilmestymisen aikoihin oli akuutti tarve kehittää menetelmää myös pakolaistyöhön sekä terapiatyöskentelyyn soveltuvaksi. Hankerahan turvin Tarinamattotyöskentelyn iloa ja hyviä käytäntöjä oli mahdollista jakaa myös Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle. Yhteiskunnallisen työn diakoni Heidi Revon, kokemusasiantuntijoiden sekä hengellisen ohjauksen pastori Jussi Holopaisen asiantuntemusta hyödyntämällä kasvoi Tarinoiden maasta sekä aikuis- että lapsityössä hyödynnettävä näyttävä työkalupakki, jota on mahdollisuus käyttää oman työnsä edellyttämän koulutuksen ja osaamisen mukaisesti. Alkuvaiheiden jälkeen kyseinen työkalupakki on yksinkertaistunut ja muokkaantunut kevyemmäksi ja helpommin mukaan otettavaksi versioksi.

Iloa ja leikillisyyttä työntekijän työkalupakista

Tarinoiden maan Tarinamatto on toiminta-alusta, jossa elämänvirta-joki erottaa nykyhetken ja tulevaisuudesta. Matolla sijaitsevat myös toivomuskaivo, näkötorni ja silta. Niiden tarkoituksena on kannustaa matolla olijaa tulevaisuuden muistelemiseen, unelmointiin ja omien rukousten ja toiveiden sanoittamiseen. Tarinamatolla on mahdollista kertoa ja tehdä näkyväksi oman elämänsä tarina tai sen hetkinen tilanne uniikilla tavalla. Ohjaajien tehtävänä on luoda toivoa ja palauttaa nähtynä ja kuultuna Tarinamatolla olijalle hänen oma ainutkertainen tarinansa kirjoitettuna tai suullisesti. Mallia soveltaen palautteen voivat antaa myös paikalla olleet ryhmäläiset.

Tarinoiden maa -menetelmä ja siihen olennaisesti kuuluva Tarinamatto-työkalu innostaa ja inspiroi ohjaajia edelleen uusiin kokeiluihin ja sovelluksiin myös aikuisten yksilö- ja ryhmätyöskentelyissä. Menetelmän kautta avautuu lumoavalla tavalla mahdollisuus käsitellä ajan ilmiöitä tai omaa henkilökohtaista tilannetta symbolisesti ja tarinallisesti. Menetelmää onkin hyödynnetty lapsilähtöisen työskentelyn ohella myös työyhteisöjen tiimivalmennuksissa, yksilötyönohjauksissa ja perheneuvonnan asiakastyössä. Lisäksi sitä on kokeiltu ja käytetty seurakuntien yhteistyönä myös vanhusten ja vammaisten ryhmissä sekä terapiatyöskentelyissä. Lasten ja nuorten keskuudessa Tarinoiden maa on ollut mukana rippikoulutyössä, pyhäkouluhetkissä sekä kouluyhteistyönä ala-asteikäisten pienryhmissä ja tunnetaito-oppitunneilla.

Työntekijöiden palautteen perusteella Tarinoiden maa on tuonut työhön uudenlaista iloa ja leikillisyyttä asiakastaitoihin, jolloin myös oman työn merkityksellisyyden kokemukset ovat syventyneet. Menetelmää kehitetään Tampereella säännöllisesti myös ammattilaisten ja vapaaehtoisten yhteisessä Tarinoiden maa -vertaisverkostossa. Sen tavoitteena on ohjaajien ja yhteistyötahojen keskinäinen vertaisoppiminen sekä uudet Tarinoiden maa -innovaatiot.

Tampereella alkaa maaliskuussa Tarinoiden maa – ohjaajakoulutus, joka antaa sertifioidun Tarinoiden maa -ohjaajapätevyyden. Ohjaajakoulutuksen tarkoituksena on tukea Tarinoiden maa-menetelmän käyttämistä laadukkaasti oman ammatin ja osaamisen sekä yhteisten eettisten periaatteiden mukaan. Lapsilähtöisen Tarinoiden maan alkuperäinen malli on kuvattuna Tarinoiden maa -vertaistukea lapsille ja heidän perheilleen-opaskirjassa (Mäkiniemi Anne-Mari, 2015).

Anne-Mari Mäkiniemi

Tampereen ev.lut.seurakuntayhtymä,

Diakonia ja yhteiskuntavastuun perhediakoni