KokoNaiset -työote tukee päihteistä toipuvia naisia

Kuva: Laura Pöyhönen

Kokonaisvaltainen toipuminen päihteiden käytöstä on paljon muutakin, kun varsinaisen päihteiden käytön lopettamista ja päihteettömänä pysymistä. Toipuminen alkaa sitten, kun päihteiden käyttö on lopetettu ja fyysiset vieroitusoireet on käyty läpi, koska sen jälkeen kohdattavaksi ja käsiteltäväksi nousevat ne syyt, jotka ovat johtaneet päihteiden käyttöön.

Päihteitä käyttävät niin miehet kuin naiset, mutta naiset ovat vähemmistönä päihteiden käyttäjissä ja päihteistä kuntoutujissa, ja karrikoidusti voidaan sanoa, että päihdemaailma on miesten maailma. Noin kolmasosa erilaisissa päihdepalveluissa olevista asiakkaista on naisia, mutta naiseuden näkökulma jää päihdepalveluissa usein huomioimatta. Yhteiskunnallisesti tarkasteltuna naisten päihteiden käyttö on edelleen tabu, ja siihen liittyy syvää häpeää, mikä asettaa naisille erityisen korkeita haasteita esimerkiksi avun hakemisen suhteen.

Naisten onkin huomattu hakevan tukea ja apua huomattavasti myöhäisemmässä vaiheessa kuin miesten, mikä tarkoittaa usein sitä, että naiset ovat fyysisesti ja psyykkisesti huonossa kunnossa avun piiriin tullessaan, ja että heillä on kasautuneita sosiaalisia ongelmia. Lisäksi naisten tuen tarve jatkuu pitkään akuutin vaiheen hoitamisen jälkeen.

Kirkkopalveluiden hallinnoimassa Yhdessä kokoNAINEN -hankkeessa (2018-2020) on tehty kahden vuoden ajan naiserityistä päihdetyötä ja kehitetty ammattilaisille menetelmiä päihdehaittoja kokevien naisten kohtaamiseen ja heidän kanssaan työskentelyyn. Menetelmät on löydetty asiakastyön ja asiakkaiden kokemusten kautta sekä naiserityisyyden teoreettiseen viitekehykseen peilaten.

Kärkenä toiminnassa on ollut naisten kohtaaminen naisina, ei päihteiden käyttäjinä, ja tavoitteena on naisten kokonaisvaltaisen toipumisen tukeminen naiseuteen liittyviä teemoja käsittelemällä.

KokoNaiset -työotteessa näitä teemoja ovat häpeä, syyllisyys, itsetunto, tunteiden käsittely, rajat, väkivalta ja seksuaalisuus, joita on työstetty naisten kanssa erilaisin tehtävin ja harjoituksin sekä keskustelemalla. Teemat muodostavat kokonaisuuden, mutta niitä on mahdollista käsitellä myös yksittäin, naisen tarpeet ja tilanne huomioiden.  Teemat kuulostavat peräkkäin lueteltuna synkiltä, mutta niiden kohtaamisen ja käsittelyn tavoitteena on naisten hyvinvoinnin ja voimavarojen lisääminen, sillä vaikeiden asioiden ja tunteiden peitteleminen ja vältteleminen vie turhaan energiaa ja saattaa pahimmillaan lisätä retkahtamisriskiä ja päihteiden käyttöä. Naiseutta koskevien vaikeiden teemojen käsitteleminen tukee kokonaisvaltaista toipumista. Naisten kanssa työskennellessä on myös tärkeää muistaa, että naiseus ja sen kokeminen on yksilöllistä, ja KokoNaiset -työote antaa tilaa moninaiselle naiseudelle.

Keskeistä on se, että nainen haluaa käsitellä naiseuttaan, ja että hänellä on pyrkimys lopettaa päihteiden käyttö tai vähentää sitä. Näin ollen työskentely soveltuu parhaiten naisille, jotka ovat toipumassa päihteistä, ja joiden on mahdollista osallistua säännölliseen toimintaan.

KokoNaiset -työotetta voidaan toteuttaa sekä naisten kanssa tehtävässä yksilötyössä että ammatillisesti ohjatuissa naisten vertaistukiryhmissä. KokoNaiset -ryhmiä on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä seurakuntien diakoniatyön kanssa, ja yhteistyö on ollut toimivaa ja hedelmällistä. Ryhmän ohjaajina toimineet diakoniatyöntekijät ovat olleet innostuneita saadessaan välineitä päihteistä toipuvien naisten kanssa työskentelyyn, ja ryhmätoiminnan jatkumiselle on hyvät edellytykset myös hankekauden päättymisen jälkeen. Osallistuneet naiset ovat antaneet ryhmistä erittäin myönteistä palautetta, ja ryhmien tarpeellisuudesta kertovat myös pyynnöt jatko- ja lisäryhmien järjestämisestä.

Yhdessä kokoNAINEN -hanke on kehittänyt KokoNaiset -ryhmämallin ammattilaisten käyttöön. Kirjalliseen materiaaliin on koottu ryhmäprosessi aina ryhmän tausta-ajatuksesta ryhmässä käytettäviin vaihtoehtoisiin harjoituksiin ja tehtäviin saakka, ja ammattilaiset saavat siitä käytännöllisen välineen naisten kanssa tehtävään vertaisryhmätyöskentelyyn. Tulevana syksynä järjestetään Pieksämäen Seurakuntaopistolla KokoNaiset -ryhmänohjaajakoulutuspäivä, johon ovat tervetulleita naistyöstä kiinnostuneet diakoniatyöntekijät.  Koulutus sisältää KokoNaiset – ryhmämallin lähtökohdat, ohjaamisen perusteet sekä käytännön harjoituksia, ja koulutuksessa jaetaan myös kirjallinen materiaali KokoNaiset -ryhmien ohjaamisen tueksi.

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet löytyvät oheisesta linkistä https://www.kirkkopalvelut.fi/tyynelan_uutiset/kokonaiset-ryhmanohjaajakoulutus/  
Lisätietoa hankkeesta ja työntekijöiden yhteystiedot puolestaan löytyvät osoitteesta https://www.kirkkopalvelut.fi/Yhdess%C3%A4+kokoNAINEN

Laura Pöyhönen, aluetyöntekijä
Yhdessä kokoNAINEN
Kirkkopalvelut